Chestionar pentru ONG-uri dedicate patrimoniului cultural

grație faptului că sunteți actori relevanți în sectorul patrimoniului cultural sau desfășurați și promovați activități în serviciul societății, proiectul nostru își exprimă rugămintea respectuoasă să dedicați câteva minute pentru a completa un scurt chestionar.
Ne este și nouă familiară inflația de documente la care suntem supuși, însă am dori să subliniem faptul că răspunsurile dvs. sunt de o importanță capitală pentru definirea activităților noastre de viitor cu rezultate tangibile. În baza răspunsurilor respectivului chestionar, vom avea onoarea să vă invităm la un atelier de lucru care va avea un rezultat clar: un plan de acțiuni menit să sensibilizeze societatea față de aspectele patrimoniului cultural.
Găsiți mai jos 2 link-uri care vă vor direcționa spre 2 tipuri de chestionare:

  1. este destinat organizațiilor care activează în sectorul cultural https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtprKY8wZNVMt1Zu_nKIAVgz15DHkx4YfUPZoZ_4zHHob_g/viewform,
  2. este destinat organizațiilor care au activități tangențiale patrimoniului cultural https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemd5OF5gZma9RbGOI4wp-uZR6xZaJo6GLocHqzD9ByCGbWJg/viewform

De asemenea, găsiți mai jos o descriere sintetizată a proiectului finanțat de UE, precum și raționamentul acestei consultări publice, de altfel, prima în felul său.

Proiectul Twinning
Prin prezenta, Proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia” finanțat de UE și implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM în parteneriat cu Ministerul Italian al Bunurilor, Activităților Culturale și Turismului, vă aduce la cunoștință că pune în aplicare, pe parcursul perioadei Septembrie 2017 – Septembrie 2019, un plan de acțiuni privind protejarea și promovarea patrimoniului cultural din Moldova.
De ce ar avea nevoie societatea moldovenească de o astfel de asistență? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de complex. Ne construim identitățile din povestiri, obiecte și clădiri care evocă trecutul strămoșilor noștri. Când oamenii descriu cu admirație un sit istoric, deseori își imaginează strămoșii care au trecut pragurile clădirilor vechi, s-au rugat sub acele acoperișuri, și-au făcut promisiuni, admirând o vedere peisagistică uluitoare. Cei care au trăit înaintea noastră au modelat lumea în care acum trăim noi. Dacă păstrăm patrimoniul nostru cultural, atunci păstrăm și amintirile noastre, or amintirile reflectă cine suntem noi, cultivându-ne imaginația. Acestea reprezintă o parte a identității noastre. Fără amintiri, nu avem nici identitate, nici viitor.

 

Sensibilizarea opiniei publice
În acest context, una din activitățile prevăzute de proiectul Twinning se referă la creionarea unui plan pentru sensibilizarea societății moldovenești privind patrimoniul cultural. Unul din pilonii – cheie pentru desfășurarea acțiunii menționate constă în colectarea informației importante privind starea actuală, problemele/provocările și oportunitățile sectorului patrimoniului cultural de la părțile interesate și ONG-urile angajate în protecția și promovarea patrimoniului sau a necesităților și drepturilor societății.
Dacă veți dedica doar câteva minute pentru completarea respectivului chestionar, răspunsurile dvs. vor servi drept o contribuție valoroasă pentru segmentul cultural.  
Vă rugăm să aveți amabilitatea să completați chestionarul relevant profilului dvs. și să-l expediați la adresele de email luisa.demarco@beniculturali.it și esanumarcela@gmail.com termen limită extins pînă pe 13 ianuarie  2019 .
Odată ce datele vor fi colectate și analizate, Proiectul Twinning va organiza un atelier de lucru (ziua de miercuri, 16 Ianuarie 2019 și după-amiaza zilei de joi, 17 Ianuarie 2019, la sediul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, str. Sfatul Țării nr. 8 – intersecție cu str. Șciusev) pentru a aprofunda problemele principale și a elabora o foaie de parcurs privind acțiunile viitoare întru sensibilizarea opiniei publice asupra patrimoniului cultural. Vă vom informa în prealabil despre agenda evenimentului și modalitățile de participare.
Moștenirea culturală a trecutului are un viitor, dar ține de responsabilitatea fiecăruia din noi să-i asigurăm un viitor sigur.
Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu respect,
Echipa Twinning

 

Raising awareness survey on cultural heritage in the Republic of Moldova for NGOs: help the EU Twinning project to outline a strategic plan to strengthen awareness of the importance of cultural heritage for the Moldovan society!

Dear colleagues from the civil society organisations,
as important stakeholders in the field of cultural heritage or for promoting the welfare of the society, we would need your assistance  and your responses to a short questionnaire.
We are all aware that nowadays we are regularly requested to fill-in sometimes too much paperwork and therefore we would like to stress-out the fact that your replies are very important to the way we define our future activities, that will, in the end, have a tangible outcome. Based on the conclusions of these questionnaires we will invite you to a workshop with a clear outcome: “road-map” of actions aimed at sensitizing the society to cultural heritage aspects.  You find below the links to two types of questionnaires:

  1. for leading organizations in the cultural sector https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtprKY8wZNVMt1Zu_nKIAVgz15DHkx4YfUPZoZ_4zHHob_g/viewform
  2. for organisations that do not have culture as their main activity object https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemd5OF5gZma9RbGOI4wp-uZR6xZaJo6GLocHqzD9ByCGbWJg/viewform

Please find below, a synthetic description of our EU-sponsored project as well as the rationale for this public consultation, first in its kind as far as we can tell.

The Twinning Project
The EU funded Twinning Project “Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection, jointly implemented by the Moldovan Ministry of Education, Culture and Research in partnership with the Italian Ministry of Cultural Property and Activities, has been developing between September 2017 and September 2019, an action path for protecting and promoting the cultural heritage in Moldova.
But why the Moldovan society would need this kind of assistance? The answer is as simple, as it is complex. We construct our identities from stories, objects and buildings that conjure up our ancestors’ past. When people describe an awe-inspiring historic site, they often imagine the people who once walked through its doors, worshipped under its roof, made a promise enjoying a breath-taking landscape view. A multitude of people came before us and shaped the world we live in today. If we preserve our cultural heritage, then we preserve our memory, and memory is what we are, it nurtures our imagination. It is a part of our identity. Without memory, we have no identity, no future.
 

Raising awareness
In this framework, one of the envisaged activities of the Twinning consists of drafting a plan for increasing the awareness of the Moldovan society about cultural heritage. One of the key pillars for developing the above-mentioned action consists in gathering important information from various stakeholders and NGOs engaged with heritage protection and promotion or with society’s needs and rights on the state of the art, problems/ challenges and opportunities within the sector of cultural heritage.
Your responses to our questions below will be a precious contribution for the Moldovan cultural segment.
Please fill in the one appropriate to your activity and send it to: luisa.demarco@beniculturali.it and esanumarcela@gmail.com Deadline Extended until 13 January 2019.
Once the data will be assembled and elaborated, the Twinning will organize a participative workshop (on Wednesday 16 January 2019 and on Thursday 17 January in the afternoon – the venue: Agency of Inspection and Restoration of Monuments, no. 8, Sfatul Țării  Str. at the intersection with Șciusev Str.) so as to deepen the main questions emerged and to develop a roadmap of future actions for sensitizing the society’s perception on cultural heritage. We shall inform you in advance about the agenda of the event and the modalities of participation.
The inheritance of past cultures does have a future, but it falls to each of us to make sure it has a secure prospect.
Thank you for the collaboration!

Yours sincerely,
Twinning Team

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *